Betaling i 10 gange tilgængelig på butikken! Bestil din SAFEFIT airbag for 50€/måned

Generelle salgsbetingelser

Sidste opdatering: 11/03/2019

SAS SEAVER, i det følgende benævnt "SEAVER", er et forenklet aktieselskab med en kapital på seksogtredive tusind ni hundrede (36.900) euro, hvis hjemsted er beliggende i CAEN (14000), 17 rue Claude Bloch, registreret i Caen Trade and Companies Register under nr. 820.207.637, repræsenteret ved Zakaria ANTAR, dets præsident.

Definitioner

Når følgende udtryk anvendes med blokbogstaver i brødteksten, skal de have den betydning, der er tillagt dem nedenfor, uanset deres køn eller antal:
KØBER: henviser til den fysiske eller juridiske person, der har afgivet en eller flere ordrer på et eller flere PRODUKT(er) og/eller SERVICE(R), efterfulgt af deres faktiske betaling, via WEBSTEDET og/eller TJENESTER offentliggjort af SEAVER.

KONTRAKT: henviser til helheden i disse bestemmelser, eventuelt suppleret med en indkøbsordre og/eller særlige betingelser udstedt af SEAVER, i givet fald ved deres bilag og eventuelle ændringer med udelukkelse af ethvert andet dokument, især dem, der kan udstedes ensidigt af KØBER før eller efter kontraktens indgåelse.

DATA: henviser til alle oplysninger og data fra KØBER eller BRUGER samt hesten under hans kontrol, genereret ved implementeringen af TJENESTERNE og / eller PRODUKTERNE eller behandlet af dem under købers ansvar. Dette udtryk omfatter personoplysninger.

PERSONOPLYSNINGER : henviser som omhandlet i databeskyttelsesloven af 6. januar 1978 (ændret ved dekret af 4. november 1991 og ved lov af 6. august 2004 til gennemførelse af direktiv 95/46/EF) enhver oplysning om en identificeret fysisk person, eller som direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er specifikke for den pågældende

– SEAVER: henviser til SAS SEAVER, der er nævnt i den indledende artikel herom.

PARTERNE: udpeger SEAVER og KØBER som kontraherende parter heri.

PRODUKT(er): henviser til enhver fysisk genstand, herunder forbundne genstande, der sælges af SEAVER.

– TJENESTER: henviser til alle applikationer, programmer og softwareløsninger, gratis og/eller betalte, svarende til de GRUNDLÆGGENDE TJENESTER og/eller EFTERFØLGENDE TJENESTER , der stilles til rådighed for KØBER i udførelsen heraf.

BASIC SERVICE: henviser til alle de gratis softwaretjenester og -løsninger, som SEAVER forpligter sig til at levere til KØBER i forbindelse hermed.

EFTERFØLGENDE TJENESTER: henviser til alle de tjenester og betalte softwareløsninger, som SEAVER forpligter sig til at levere til KØBER i udførelsen heraf, efter et køb foretaget af KØBEREN på WEBSTEDET eller TJENESTERNE.

SITE : henviser til det websted, der er tilgængeligt på følgende adresse: http://seaverhorse.com/

BRUGER: kan udpege KØBER som en faktisk bruger – forbruger af PRODUKTET/PRODUKTERNE og/eller TJENESTEN/TJENESTERNE, der tilbydes af SEAVER eller enhver anden modtager som forbruger, autoriseret af KØBER til at bruge PRODUKTERNE og/eller TJENESTERNE i overensstemmelse med kontraktens bestemmelser under købers ansvar.

BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF DISSE ALMINDELIGE BETINGELSER

Disse generelle betingelser bestemmer de kontraktbetingelser, der gælder for levering af de produkter og tjenester, som SEAVER tilbyder køberen.

KØBER erklærer at have læst gaven og at have accepteret dem uden forbehold, før han erhvervede produkterne og abonnerede på tjenesterne.

Disse generelle betingelser gælder med undtagelse af alle andre generelle salgs- eller købsbetingelser, der fremgår af forslag, tilbud, kvitteringer for modtagelse, fakturaer, korrespondance eller tryksager udstedt af KØBER. Ingen ændring af disse generelle betingelser anses for accepteret af SEAVER uden dets udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

Objekt

Formålet med denne KONTRAKT er at definere de betingelser, hvorunder SEAVER stiller PRODUKTERNE og TJENESTERNE til rådighed for KØBER, og de betingelser, hvorunder KØBER eller BRUGER kan få adgang til dem.

Denne KONTRAKT gælder for alle midler og handlinger, der tillader:

– Præsentation af et tilbud om tjenester eller salg af produkt(er) til KØBER offentliggjort af SEAVER

– accept af dette tilbud gennem indgåelse af kontrakten og dens gennemførelse

OPFYLDELSE AF ORDREN OG BETALINGEN

Il est mis à la disposition de l’ACHETEUR un descriptif des PRODUITS et des SERVICES proposés par SEAVER sur le SITE et/ou les SERVICES.

Il est ainsi rappelé à l’ACHETEUR que SEAVER n’est liée que par les seules présentes Conditions Générales de Vente, les descriptifs, caractéristiques, présentations de fonctionnalités et prix sur des supports édités et directement présentés par SEAVER.

Il appartient à l’ACHETEUR de vérifier la comptabilité du/ou des PRODUIT(S) et SERVICE(S) tels qu’ils sont décrits dans les éléments listés ci-dessus, avec ses besoins propres ou ceux auxquels il les destine.

Les photographies et/ou vidéos de PRODUITS ou SERVICES ne sont fournies qu’à titre indicatif et non à des fins d’information. N’ayant aucune valeur contractuelle, ces dernières ne doivent pas être déterminantes du consentement de l’ACHETEUR à la commande de PRODUIT(S) ou SERVICE(S).

4.1 PRIX, FRAIS & TAXES

Le présent contrat est conclu au prix et conditions exposés par SEAVER à l’ACHETEUR à la date de sa commande de PRODUIT(S), et/ou lors de sa souscription à des SERVICES.

Les prix et modalités présentés par SEAVER peuvent être modifiés à tout moment. Aussi, seuls le prix et les modalités qui sont présentés à l’ACHETEUR au moment où il passe commande lui sont applicables.

Le prix des SERVICES et des PRODUITS sont toujours exprimés hors frais éventuel de livraison et de transport et ne comprennent pas les frais de douanes, ni les taxes (y compris TVA lorsque celle-ci est due) et droits de toute nature pour permettre l’acheminement et l’utilisation par l’ACHETEUR des PRODUITS et/ou SERVICES, l’ensemble de ces frais, droits et taxes étant à la charge exclusive de l’ACHETEUR, de sorte que SEAVER encaisse un prix net.

En fonction du lieu de connexion de l’ACHETEUR, les prix peuvent ne pas indiquer les taxes. SEAVER n’est pas tenu d’informer l’ACHETEUR des impôts, taxes, droits ou autres prestations en vigueur dans le pays vers lequel les PRODUITS et/ou SERVICES sont acheminés ou dans lequel ils seront utilisés par l’ACHETEUR. Ce dernier est tenu de se renseigner auprès des Autorités compétentes.

De ce fait, toute taxe non indiquée lors du processus de commande demeure exigible à l’ACHETEUR, eu égard à la législation applicable et à la charge de l’ACHETEUR.

Les prix sont exprimés en euros. Ils peuvent donc être proposés à l’ACHETEUR dans une monnaie ne correspondant à la monnaie utilisée au sein de l’Etat dans lequel réside l’ACHETEUR. Il convient à l’ACHETEUR de se renseigner sur les frais et taux de changes applicables au moment où il passe commande, notamment au regard du moyen de paiement qu’il souhaite utiliser et qui est proposé par le site.

Les frais éventuels de livraison et de transport sont mentionnés avant validation de la commande et facturés en supplément sauf indication contraire signalée à ce moment-la par SEAVER.

Cette indication peut prendre la forme, de façon non exhaustive, d’un bon de réduction, d’une carte-cadeau ou d’une offre spéciale.

L’ACHETEUR pourra prendre connaissance du détail de son panier en cliquant sur l’icône ‘’Panier’’. Il pourra alors y intégrer des bons de réductions et carte-cadeau dont il dispose, dans le respect des modalités de ces bons et cartes-cadeaux, afin que le prix total indiqué en prenne compte.

4.2 INFORMATION NECESSAIRE A LA COMMANDE ET A LA LIVRAISON

Pour réaliser une commande de PRODUIT(S) et/ou SERVICE(S), l’ACHETEUR pourra :

– Créer un compte personnel sur le SITE
– Se connecter à son compte personnel préalablement créé sur le SITE

Afin de permettre une bonne exécution de la commande et de la livraison, l’ACHETEUR s’engage et garantit ne communiquer que des informations véridiques, complètes et mises à jour et notamment ses :

– Nom
– Prénom
– Adresse mail
– Adresse physique complète
– Numéro de téléphone

Et, le cas échéant, les informations relatives au destinataire de la commande, si celui-ci diffère de l’ACHETEUR, et après que ce destinataire tiers ait donné son accord préalable pour recevoir la commande et autorisé la communication à SEAVER de DONNEES PERSONNELLES le concernant.

Le but étant de permettre à SEAVER de disposer des informations nécessaires à l’établissement de la facture de la commande passée par l’ACHETEUR, d’identifier ce dernier et d’effectuer la livraison selon les modalités détaillées à l’article 5.2 des présentes.

L’ACHETEUR, une fois son panier complété et son identification effectuée, se verra proposer une option de livraison, facturée au prix indiqué selon le pays de livraison, pour l’ensemble des PRODUITS et SERVICES composant son panier.

Sauf indication expresse contraire, les bons de réduction et cartes-cadeaux ne s’appliquent pas au prix de la livraison.

4.3 RECAPITULATIF

Un récapitulatif des informations relatives à la commande, son contenu et à la livraison, est mis à disposition de l’ACHETEUR afin de lui permettre d’en vérifier le détail.

Ce récapitulatif comprendra en outre le prix de la commande de l’ACHETEUR ainsi que le tarif de la livraison, et le total indiquant le prix à payer effectivement dans le cadre de la commande. Il est porté à l’attention de l’ACHETEUR que ce prix ne contient pas les frais de douanes et peut ne pas contenir l’ensemble des taxes qu’il serait éventuellement amené à acquitter au regard de la législation qui lui est applicable.

L’ACHETEUR doit cliquer sur “Payer” afin de confirmer et finaliser sa commande.

Il lui est alors communiqué un numéro de commande.Tant qu’il n’a pas cliqué sur ce bouton, l’ACHETEUR conserve la possibilité d’éditer, modifier les informations relatives à la commande, son contenu et la livraison (notamment l’adresse de facturation et/ou d’expédition).

La confirmation de la commande entraîne la conclusion d’un contrat entre l’ACHETEUR & SEAVER. Par ce contrat l’ACHETEUR déclare et reconnaît accepter sans réserve :
- l’offre présentée par SEAVER sur le SITE et/ou SERVICES
- les présentes Conditions Générales de Vente
- sauf mention contraire et expresse, le paiement immédiat du prix de vente dans son intégralité auprès SEAVER.

SEAVER enverra alors à l’ACHETEUR, dans les meilleurs délais, un courrier électronique accusant réception de la commande, l’acceptation et le paiement de la commande de l’ACHETEUR, à l’adresse indiquée lors du processus de commande. Il lui sera communiqué un second courrier électronique permettant d’accéder au suivi du colis.

4.4 OBLIGATION DE PAIEMENT & LUTTE CONTRE LA FRAUD

L’ACHETEUR déclare et reconnaît, une fois la commande finalisée, être tenu d’une obligation de payer à l’égard de SEAVER. L’absence de tout paiement empêche toute formation de la commande.

Il est mis à la disposition de l’ACHETEUR différents moyens de paiement au choix, afin de procéder au paiement de sa commande, ces moyens étant indiqués lors de la finalisation de la commande. Il est notamment possible de régler sa commande au moyen de :
- carte bancaire en une ou plusieurs fois. Les transactions sont réalisées par le biais d’une plateforme d’encaissement de transactions permettant de sécuriser vos paiements.
- un service “Paypal”. Il peut cependant être demandé à l’ACHETEUR de disposer d’un compte personnel.

Une fois ce choix effectué, l’ACHETEUR sera invité à compléter un formulaire permettant d’identifier le moyen de paiement choisi. Les moyens de paiement proposés sont édités et réalisés par des sociétés tierces. De ce fait, SEAVER n’a jamais accès aux données bancaires de l’ACHETEUR.

Afin de prévenir toute fraude, SEAVER a mis en œuvre des procédures de vérification des commandes permettant de bloquer et, le cas échéant, d’annuler une commande en cas de fraude détectée. SEAVER préviendra alors l’ACHETEUR par courrier électronique à l’adresse par lui indiquée. Si cette annulation est erronée, l’ACHETEUR devra contacter le service client de SEAVER au moyen du formulaire de contact disponible sur le SITE, ou en envoyant directement un email à contact@seaverhorse.com.

4.5 ARCHIVAGE

Afin de constituer et conserver une copie des éléments permettant la conclusion du contrat, SEAVER archive les communications, bons de commande et factures sur ses serveurs.
L’ACHETEUR a la possibilité d’accéder à l’ensemble des éléments le concernant au travers de son compte-personnel.

Afslutning af leveringen

5.2 FORHOLDSREGLER
Køberen eller den tredjepart, han har udpeget til at modtage leveringen, er forpligtet til at overholde visse forholdsregler vedrørende levering, især:
- tilstedeværelsen eller tilstedeværelsen af den af SEAVER udpegede tredjemand på den adresse, der blev angivet på tidspunktet for ordrens afslutning på tidspunktet for passagen af de personer eller den transportør, der er ansvarlig for leveringen, hvis SEAVER har angivet disse tidspunkter, eller hvis dette ikke er muligt, dennes omhu ved afhentningen på de angivne indsamlingssteder af ordren, efter at den person eller transportør, der er ansvarlig for leveringen, er passeret.
- fortsætte ved modtagelse af levering til verifikationen af det leverede PRODUKT (S) og straks underrette om nødvendigt via e-mail sendt til følgende adresse help@seaverhorse.com, enhver uregelmæssighed eller forringelse af produktet (S) af ordren for at informere SEAVER

5.3 LEVERINGSBETINGELSER OG RISIKOOVERFØRSEL
Medmindre andet udtrykkeligt er angivet eller aftalt, forpligter SEAVER sig til at levere de bestilte PRODUKTER inden for tredive (30) arbejdsdage efter indgåelsen af kontrakten og betalingen af ordren.

Levering sker ved at overføre fysisk besiddelse eller kontrol over produktet til køberen eller den tredjepart, der er udpeget af ham.

Leveringen af produkterne formodes at være foretaget, så snart det er:
- er angivet til den af KØBER angivne adresse ved afslutningen af sin ordre, enten hos KØBER eller efter den tredjemand, han har udpeget, eller
- foretages efter den første passage af den person eller transportør, der er ansvarlig for leveringen, og efter depositummet på tidspunktet for afhentning af ordren, hvis køberen eller den tredjemand, som han har udpeget på den angivne leveringsadresse, ikke er til stede
- udført på grund af en aktivering af de SERVICES, der er knyttet til en konto

Risikoen for tab eller beskadigelse af PRODUKTET/PRODUKTERNE overgår til KØBER på leveringstidspunktet, når KØBER eller den tredjepart, der er udpeget til dette formål (bortset fra den transportør, som SEAVER har foreslået), tager PRODUKTET/PRODUKTERNE fysisk i besiddelse.

FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING

6.1 LEVERINGSFEJL

KØBER kan, uden at det berører de øvrige rettigheder, han har i sin egenskab af forbruger og køber, kræves de omkostninger, der er nødvendige for realiseringen af en ny forsendelse, i tilfælde af returnering af en ordre på grund af en umulig levering, som hverken kan tilskrives SEAVER eller kan tilskrives den transportør, der er ansvarlig for at foretage leveringen.

6.2 FORSINKELSE I LEVERING OG OPLØSNING
KØBER kan opsige kontrakten, hvis SEAVER ikke leverer ordren på nedenstående betingelser:

- inden tredive (30) arbejdsdage efter bekræftelse og betaling af hans ordre.
- på den dato, der er angivet på tidspunktet for ordren (mere end tredive (30) arbejdsdage efter bekræftelse og betaling af hans ordre).

KØBER skal forud for kontraktens ophør pålægge SEAVER at foretage leveringen inden for rimelig tillægstid, idet beslutningen først erhverves, når denne periode er udløbet, og leveringen ikke er foretaget.

KØBER er forpligtet til at fortsætte til dette formål ved anbefalet brev med kvittering for modtagelse eller skriftligt på varigt medium.

Kontrakten anses for opsagt, når SEAVER har modtaget anbefalet eller skriftlig post, der informerer den om en sådan beslutning, medmindre ordren er blevet leveret i mellemtiden.

Uanset ovenstående forbeholder KØBER sig ret til straks at opsige kontrakten i tilfælde af manglende overholdelse af ovennævnte frister; overholdelsen af sidstnævnte udgør for ham en væsentlig betingelse i kontrakten, der følger af en udtrykkelig anmodning inden aftalens indgåelse eller af omstændighederne omkring dens indgåelse.

SEAVER forpligter sig til senest fjorten (14) arbejdsdage efter datoen for kontraktens ophør at refundere den fulde pris, der blev betalt på tidspunktet for ordren.

FORTRYDELSESRET

7.1 FORTRYDELSESRET FOR PRODUKTER
I overensstemmelse med loven giver SEAVER køberen, når han er forbruger i fransk ret, en fortrydelsesret, som kan udøves ved simpel anmodning ved hjælp af nedenstående formular eller ved simpel anmodning foretaget via e-mail til adressen contact@seaverhorse.com. Denne fortrydelsesret gælder i en samlet periode på tredive (30) dage fra og med:

- på datoen for bestilling af PRODUKTET/PRODUKTERNE
- ved modtagelse med hensyn til forudbestilling af PRODUKT(er)

Fortrydelsesformular
Til SAS SEAVER, 17 rue Claude Bloch, 14000 Caen, Frankrig
sendes pr. e-mail til contact@seaverhorse.com-adressen :

Jeg/vi (*) underretter dig hermed (*) om min/vores (*) tilbagetrækning fra kontrakten om salg af varerne (*)/for levering af tjenesteydelser (*) nedenfor:
Bestilt den (*)/modtaget den (*):
Forbrugerens/forbrugernes navn:Forbrugerens/forbrugernes/forbrugernes adresse:
Underskrift af forbruger(e) (kun i tilfælde af meddelelse af denne formular på papir):
Dato :(*)
Slet efter behov.

Send dette brev med anbefalet brev med kvittering for modtagelse.
I løbet af denne periode på tredive (30) dage har KØBER mulighed for at annullere sin forpligtelse uden at skulle begrunde nogen grund.
Ethvert produkt, der ikke er købt via SEAVER-webstedet eller TJENESTER, kan ikke drage fordel af denne fortrydelsesret.

7.2 FORTRYDELSESRET FOR TJENESTER OG ABONNEMENTER
Hvis KØBERS ordre vedrører et abonnement vedrørende en TJENESTE, anerkender KØBER udtrykkeligt at bede SEAVER om, at denne TJENESTE udføres så hurtigt som muligt.

Køberen vil derfor ikke kunne drage fordel af sin fortrydelsesret, hvis TJENESTEN er fuldt udført inden udløbet af den lovlige fortrydelsesfrist i henhold til artikel L.121-21-8 i forbrugerkodeksen.

Ved at abonnere på et abonnement foretager KØBER en enkelt ordre, der forpligter ham til at betale det fulde beløb, der er knyttet til abonnementets varighed.

7.3 UNDTAGELSER
Uden at det berører de rettigheder, som loven garanterer køberen, gælder denne fortrydelsesret ikke i henhold til artikel L.121-21-8 i forbrugerloven:
- For ordrer af digitalt indhold, der ikke leveres på et materielt medium, hvis udførelse er påbegyndt efter forudgående og udtrykkelig aftale med KØBEREN og udtrykkeligt afkald på hans fortrydelsesret,
- Når KØBER har lukket og brugt et PRODUKT og/eller dets tilbehør på en sådan måde, at det ikke er muligt at returnere det af hygiejniske årsager.

Når KØBER ikke er forbruger i lovens forstand, gælder denne fortrydelsesret heller ikke:
- For onlinetjenester
- Når KØBER ikke kan returnere PRODUKTERNE og dets tilbehør i deres originale emballage.

Derudover er SEAVER ikke forpligtet til at trække KØBEREN tilbage i henhold til artikel L.121-21-3 i forbrugerkodeksen:
- i tilfælde af anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med normal brug af produktet, hvilket resulterer i dets afskrivning,
- I tilfælde af manglende overensstemmelse mellem det returnerede produkt og det emne, der er genstand for denne tilbagetrækning, eller i tilfælde af returnering ud over den lovbestemte periode på fjorten dage efter køberens meddelelse om hans beslutning om at trække sig tilbage, medmindre SEAVER foreslår køberen at inddrive disse varer selv.

ÆNDRING AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

Enhver ændring af disse generelle betingelser vil være underlagt forudgående skriftlig information og på ethvert varigt medium og udtrykkelig accept fra KØBER, som har ret til at opsige kontrakten til enhver tid.

Disse ændringer kan kun træde i kraft, når en ny kontraktperiode begynder på grund af en stiltiende fornyelse, og forud for en udtrykkelig accept af disse ændringer af KØBER eller en ny ordre efter ikrafttrædelsen af disse ændringer, der udtrykkeligt er accepteret af KØBER ved kontraktens indgåelse.

ÆNDRING AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

SEAVER vil nogle gange tillade KØBER at bestille visse PRODUKTER og/eller TJENESTER på forhånd inden deres udgivelsesdato. På denne måde ønsker SEAVER at gøre det muligt for KØBER at være blandt de første til at bestille SEAVER PRODUKTER og TJENESTER.
Når SEAVER tillader KØBER at forudbestille et PRODUKT og/eller TJENESTEYDELSE, forpligter SEAVER sig til at sende det til KØBER som en prioritet, medmindre SEAVER undlader at opkræve prisen via det betalingsmiddel, som KØBER har valgt.

Ved at abonnere på en forudbestilling giver KØBER SEAVER tilladelse til at opkræve prisen på PRODUKTET og/eller TJENESTEN på sin konto.

Hvis det viser sig, at SEAVER ikke længere kan opkræve prisen via det betalingsmiddel, som KØBER har valgt, vil SEAVER holde PRODUKTET og/eller TJENESTEN til side for KØBEREN i en periode, som SEAVER vil angive over for sidstnævnte i de e-mails, der informerer ham om denne situation.

Hvis du ikke fortsætter med den faktiske betaling inden for den periode, der er angivet i e-mails, der informerer KØBEREN om denne situation, vil SEAVER blive tvunget til at annullere denne forudbestilling. KØBER vil derefter kun være i stand til at bestille PRODUKTET og / eller TJENESTEN på udgivelsesdatoen eller gennem en anden forudbestillingsoperation.

Ved at foretage en forudbestilling drager KØBER fordel af og er underlagt alle de rettigheder og forpligtelser, der er inkluderet heri.

ÆNDRING AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER

Visse EFTERFØLGENDE TJENESTER kan tilbydes KØBER gennem et abonnement, der forpligter ham, hvis det er nødvendigt i en bestemt periode, der er angivet i ordren, og forpligter ham til at betale det beløb, der er knyttet til abonnementets varighed.

KØBER erklærer og anerkender, i tilfælde af abonnement på en EFTERFØLGENDE TJENESTE, udtrykkeligt at anmode om, at denne TJENESTE udføres så hurtigt som muligt, og vil derfor ikke kunne drage fordel af sin fortrydelsesret, hvis tjenesten udføres fuldt ud.

Kontrakten om abonnement på en eller flere TJENESTE(r) indgås hermed for en indledende kontraktperiode på 12 måneder.

For at KØBER ikke uhensigtsmæssigt mister fordelen ved det abonnement, som han har tegnet abonnement på, fornyes hans abonnement automatisk for den oprindeligt tegnede periode efter udløbet af den oprindelige kontraktperiode.

Denne automatiske fornyelse faktureres til den pris, der gælder på dagen for fornyelse af abonnementet, som KØBER vil have modtaget forudgående information om, og i mangel af opsigelse af kontrakten forkyndt på WEBSTEDET eller en TJENESTE, mindst 30 dage før udløbet af kontraktperioden, tidligere meddelt af SEAVER, og uden opsigelsesstraf eller ret til kompensation.

Det er dog fortsat muligt for KØBER ved udgangen af den oprindelige kontraktperiode at opsige dette abonnement til enhver tid og uden varsel. For abonnementer vedrørende en EFTERFØLGENDE TJENESTE over en given periode vil det dog blive overvejet, at enhver påbegyndt måned skal betales.

KØBER vil blive underrettet tidligst 3 måneder og senest 1 måned via e-mail dedikeret til den e-mail-adresse, han oplyste under det oprindelige abonnement, ankomsten af slutningen af den oprindelige kontraktperiode og den automatiske fornyelse. Han kan på det tidspunkt give udtryk for, at han ikke ønsker at drage fordel af den automatiske fornyelse.

Eftersalgsservice

SEAVER giver KØBER en eftersalgsservice, som han kan kontakte via en onlineformular eller via e-mail på følgende adresse: help@seaverhorse.com.

Af effektivitetshensyn kan KØBERS personlige oplysninger midlertidigt overføres til SEAVER's eftersalgsservice, indtil det opståede problem er løst. SEAVER sikrer dog, at dets eftersalgsservice nøje overholder dets privatlivspolitik.

Data

L’ACHETEUR déclare et garantit avoir pris connaissance que de manière non exhaustive, la navigation sur le SITE, la création d’un compte personnel, l’identification, le fait d’effectuer une commande permet l’obtention par SEAVER de certaines DONNÉES à caractère personnel.

La collecte des DONNÉES et leur utilisation au titre des présentes est subordonnée au consentement de l’ACHETEUR.

Le traitement des DONNÉES conservées au titre des présentes a fait l’objet d’une déclaration CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) le 14 février 2018 sous la référence 2152485 v 0.
Conformément à la Loi informatique et Libertés du 6 Janvier 1978 modifiée, l’ACHETEUR bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations le concernant, à tout moment en s’adressant à contact@seaverhorse.com.

L’ACHETEUR pourra notamment accéder à tout moment aux écrits relatifs à toute commande électronique d’un montant supérieur à cent vingt (120) euros conservés par SEAVER pour une durée de dix ans à compter de la livraison / exécution du service, conformément à l’article L 134-2 du code de la consommation.

L’ACHETEUR pourra également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.

Dans le cadre du présent article 12, le terme de DONNÉES inclut les Données Sensibles décrites à l’article 8 de la loi n°78-17 modifiée dite « Informatique et liberté », et les Données Personnelles.

12.1 PROPRIETE DES DONNEES ET ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE
Les PRODUIT(S) et SERVICE(S) SEAVER offrent un accès instantané à des DONNÉES liées à la santé et la forme physique des chevaux, permettant à l’UTILISATEUR d’analyser les entrainements et progrès de ses chevaux, mieux gérer leur santé, et d’atteindre ses objectifs.

Notre engagement de confidentialité s’applique à nos produits connectés de suivi de la performance et de la santé des chevaux, notre site Internet www.seaverhorse.com, et notre application mobile Seaver. En continuant d’utiliser ces produits et services SEAVER, vous acceptez que nous traitions les DONNÉES que nous recueillons auprès de vous.

Nous tenons bien évidemment à respecter votre vie privée, donc nous sécurisons vos DONNÉES, ne les utilisons que dans certains cas particuliers, et ne les partageons pas sans votre accord.

Ceci est notre engagement de confidentialité :
- Nous recueillerons uniquement les DONNÉES qui sont utiles pour améliorer nos produits, nos services et votre expérience.
- Nous ferons preuve de transparence en ce qui concerne nos pratiques liées aux DONNÉES et allons les expliquer clairement.
- Nous ne vendrons jamais vos DONNÉES et nous partagerons les données qui vous identifient personnellement uniquement lorsque vous nous le demanderez.
- Nous prendrons toujours la sécurité de vos données très au sérieux.

Il se peut que cette politique change au fil du temps, mais les modifications apportées ultérieurement n’affecteront pas les DONNÉES qui ont été recueillies alors qu’une autre version de cette politique était en vigueur. Si un changement venait à modifier vos droits de façon importante en vertu de cette politique, nous vous ferions parvenir un résumé des modifications par e-mail à l’adresse associée à votre compte SEAVER et publierions un avis sur notre site.

Si vous avez des questions, contactez nous : contact@seaverhorse.com

PROPRIETE DES DONNEES
L’ACHETEUR est seul titulaire des droits sur les DONNÉES traitées dans le cadre des SERVICES.

L’ACHETEUR déclare et garantit qu’il dispose de toutes les autorisations nécessaires à l’exploitation des DONNÉES dans le cadre des SERVICES et qu’il peut en concéder librement licence dans les termes sus visés à SEAVER, à ses sous-traitants et à ses cessionnaires.

L’ACHETEUR déclare et garantit en outre qu’en créant, installant ou téléchargeant les DONNÉES dans le cadre des SERVICES, il n’excède aucun droit qui lui aurait éventuellement été concédé sur tout ou partie des DONNÉES et qu’il ne porte pas atteinte à des droits de tiers.

L’ACHETEUR s’engage à indemniser SEAVER de toutes les conséquences pécuniaires que SEAVER pourrait être amené à supporter en raison d’un manquement de l’ACHETEUR au regard des garanties sus visées concernant les DONNÉES.

12.2 ACCES AUX DONNEES
L’ACHETEUR est informé et accepte que SEAVER puisse accéder à ses DONNÉES et les transmette sur réquisition d’une autorité administrative ou judiciaire habilitée à accéder aux DONNÉES.

Dans un tel cas, sauf si ladite réquisition l’en empêche, SEAVER veillera à informer l’ACHETEUR sans délai de l’existence de la réquisition et des DONNÉES qui ont été transmises.

12.3 ACCESSIBILITE ET SECURITE DES DONNEES ET DONNEES PERSONNELLES
L’ACHETEUR est seul responsable de la création, de la sélection, de la conception, et de l’utilisation des DONNÉES par l’UTILISATEUR dans le cadre des SERVICES. Il est également seul responsable de la collecte et du traitement des Données Personnelles et des Données sensibles par l’UTILISATEUR.

SEAVER ne sera en aucun cas responsable du non-respect par L’ACHETEUR et/ou l’UTILISATEUR de ses obligations légales ou conventionnelles au regard des Données Personnelles ou d’éventuelles Données Sensibles.

Lorsque la législation à laquelle l’ACHETEUR est soumis impose de recueillir au préalable l’autorisation des personnes dont les Données Personnelles sont traitées, ou que ladite législation met à la charge de la personne appelée à traiter ces Données Personnelles un ensemble d’obligations, il incombe au seul ACHETEUR, et sous sa seule responsabilité, de se conformer aux dispositions législatives applicables et d’obtenir les éventuelles autorisations préalables.

Lorsque le transfert des DONNÉES ne passe pas par un réseau contrôlé par SEAVER, l’ACHETEUR reconnaît que SEAVER n’a aucun contrôle sur le transfert des DONNÉES via les réseaux de télécommunication publics utilisés par l’ACHETEUR pour accéder aux SERVICES et notamment le réseau Internet.

L’ACHETEUR reconnaît et accepte que SEAVER ne puisse garantir la confidentialité des DONNÉES lors du transfert de celles-ci sur les dits réseaux publics. En conséquence, SEAVER ne pourra en aucun cas voir sa responsabilité engagée en cas, notamment, de détournement, de captation, de corruption des DONNÉES, ou de tout autre évènement susceptible d’affecter celles-ci, survenant à l’occasion de leur transfert sur les réseaux de télécommunication publics.

Garantier

13.1 GARANTIER GÆLDENDE FOR MATERIALER, DER SÆLGES AF SEAVER
-
Garanti for skjulte fejl og mangler

SEAVER garanterer, at det udstyr, der leveres til KØBER, er fri for mangler i overensstemmelse med artikel 1641 og følgende i civillovbogen. I tilfælde af forekomst af en skjult mangel vil KØBER informere SEAVER inden for tredive (30) dage efter opdagelsen af manglen, hvilket betyder en mangel i materialet, der gør det uegnet til dets brug og sandsynligvis ikke vil blive opdaget af KØBER før dets brug.

En konstruktionsfejl er ikke en skjult mangel, og KØBER anses for at have modtaget alle tekniske oplysninger vedrørende sådant materiale.

Hvis den skjulte mangel er bevist, vil SEAVER inden for tredive (30) dage efter oplysningernes valg efter købers valg, hvis det er en forbruger i lovens forstand, fortsætte med udskiftning og / eller reparation af det defekte udstyr eller dele i overensstemmelse med artikel 1644 i civillovbogen, uden at KØBER kan kræve erstatning, af en eller anden grund.
- Juridisk garanti for overensstemmelse

SEAVER garanterer udstyret i en periode på to år fra købers modtagelse mod enhver fabrikations- og driftsfejl.

Når KØBER fungerer som en juridisk garanti for overensstemmelse, har han en periode på to år fra levering af varen til handling. Hvis manglen er bevist, vil SEAVER inden for tredive (30) dage efter købers valg, hvis han er forbruger i lovens forstand, fortsætte med udskiftning og / eller reparation af det defekte udstyr eller dele, uden at KØBER kan kræve erstatning af nogen som helst grund, og underlagt de omkostningsbetingelser, der er fastsat i artikel L. 211-9 i forbrugerloven. KØBER, hvis han er forbruger i henhold til loven, er fritaget for at fremlægge bevis for varens manglende overensstemmelse i løbet af de seks måneder efter levering af varerne. Denne periode forlænges til fireogtyve måneder for produkter leveret fra den 18. marts 2016.

SEAVER gør KØBER opmærksom på, at funktionsfejl som følge af fald og/eller knusning af sensorerne udtrykkeligt er udelukket i henhold til denne garanti.

SEAVER kan ikke holdes ansvarlig for forringelse og skader som følge af normal slitage eller årsager, der ikke er relateret til udstyrets iboende kvaliteter, såsom dem, der skyldes unormal brug eller på grund af KØBER, dyret under hans kontrol eller hans medarbejdere: belastning, stød, fald eller forkert drift, utilstrækkelig beskyttelse mod fugt, varme, frost, effekt af elektriske og atmosfæriske overspændinger, transport, håndtering eller ikke-kompatibel montering, når disse er udført af KØBER eller en tredjepart.

Batterier er ikke garanteret.

13.2 GARANTI GÆLDENDE FOR TJENESTERNE
SEAVER garanterer, at det har alle de intellektuelle ejendomsrettigheder til at indgå denne kontrakt, og at det som sådan garanterer, at de TJENESTER, der leveres i henhold til denne aftale, ikke krænker tredjeparts rettigheder og ikke udgør en krænkelse af et allerede eksisterende værk.

SEAVER giver ingen andre udtrykkelige eller underforståede garantier med hensyn til TJENESTERNE, herunder, uden begrænsning, enhver underforstået garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. SEAVER garanterer ikke resultaterne af TJENESTERNE og er kun bundet af en forpligtelse til midler over for KØBER.

Det er ikke garanteret, at funktionaliteterne i SERVICES vil opfylde købers krav.

KØBER anerkender at være informeret om, at en SERVICE kan indeholde fejl, og at ikke alle fejl er økonomisk afhjælpende, eller at det ikke altid er nødvendigt at rette dem. SEAVER garanterer derfor ikke, at alle fejl eller mangler i SERVICEYDELSERNE vil blive rettet.

Ansvar

SEAVER kan på ingen måde holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade, som KØBER har lidt, og som måtte opstå som følge af eller under udførelsen af denne Kontrakt og dens konsekvenser. Indirekte skader omfatter, men er ikke begrænset til, tab af fortjeneste eller fortjeneste, tab af data, tab af mulighed, kommerciel skade, konsekvenser af krav eller krav fra tredjeparter mod KØBER, uanset at SEAVER er blevet omhyggeligt advaret om muligheden for deres forekomst.

Under alle omstændigheder er SEAVER's ansvar i tilfælde af skade på KØBER af en hvilken som helst grund og uanset det retsgrundlag, der påberåbes eller bevares, alle skader kombineret og kumulativ, udtrykkeligt begrænset og må under ingen omstændigheder overstige det samlede beløb eksklusive skatter af de beløb, der er opkrævet af SEAVER i løbet af den aktuelle kontraktperiode i henhold til denne kontrakt.

SEAVER's ansvar kan under ingen omstændigheder søges, navnlig i tilfælde af:
- brug af TJENESTERNE på en måde, der ikke er fastsat eller ikke udtrykkeligt godkendt i brugerdokumentationen og i henhold til denne aftale
- ændring af alle eller en del af TJENESTERNE eller oplysninger, der er tilgængelige via TJENESTERNE, og som ikke udføres af SEAVER eller af en af de autoriserede tjenesteudbydere, der er udpeget af sidstnævnte
- brug af alle eller en del af TJENESTERNE, mens SEAVER efter vanskeligheder eller af anden grund havde anbefalet at suspendere brugen af TJENESTERNE i et miljø eller en konfiguration, der ikke overholder SEAVER's tekniske forudsætninger, eller i forbindelse med programmer eller DATA fra tredjeparter, der ikke udtrykkeligt er godkendt af SEAVER
- tab af KØBERS DATA efter indgriben fra SEAVER eller en tredjepart udpeget af KØBER eller af SEAVER, mens KØBER ikke vil have taget den forholdsregel at gemme sine DATA forud for denne intervention, når det tidligere er blevet anmodet om -
forekomsten af en skade som følge af en fejl eller uagtsomhed fra KØBERS side, eller som denne kunne have undgået ved at følge rådgivning fra SEAVER
- brug i forbindelse med tjenesterne af programmer, der ikke leveres eller er godkendt af SEAVER, og som sandsynligvis vil påvirke TJENESTERNE eller KØBERS DATA

Overholdelse af love og regler

SEAVER vil overholde de juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, der gælder for selskabet i sin egenskab af tjenesteudbyder og med hensyn til den lovgivning, der finder anvendelse på kontrakten. SEAVER er ikke forpligtet til at påtage sig KØBERS juridiske og administrative forpligtelser, herunder dem, der vedrører de TJENESTER, der leveres i henhold til kontrakten. Det er derfor op til KØBER at sikre overholdelse af de love og regler, der vedrører ham, uden at kunne søge SEAVER's ansvar.

Køberen forpligter sig også til at overholde gældende lovgivning, som han er underlagt, enten på grund af sin nationalitet eller på grund af sin geografiske beliggenhed. Det vil især sikre overholdelse af de gældende bestemmelser vedrørende indholdet af DATA (databeskyttelsesloven), således at SEAVER ikke kan foretage nogen behandling i strid med loven.

Diverse

I tilfælde af, at en eller flere bestemmelser erklæres ugyldige ved en retsafgørelse eller viser sig at være umulig at gennemføre, påvirkes gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke af ugyldighed, og parterne forpligter sig til i god tro at forhandle om en erstatningsbestemmelse.

Det faktum, at en part ikke kræver anvendelse af nogen bestemmelse i denne kontrakt eller tolererer dens manglende opfyldelse midlertidigt eller permanent, skal på ingen måde fortolkes som et afkald fra den pågældende part til at udøve sine rettigheder herunder.

Det forhold, at en part tolererer manglende eller ufuldstændig opfyldelse af kontrakten eller mere generelt tolererer enhver handling, undladelse eller undladelse fra den anden parts side, der ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne kontrakt, giver ingen ret til den part, der nyder en sådan tolerance.

Disse vilkår og betingelser udtrykker hele parternes aftale og erstatter enhver tidligere aftale, udtrykkelig og underforstået skriftlig eller mundtlig. Den udgør parternes eneste vilje.

Parterne anerkender, at de fungerer som uafhængige kontrahenter. Denne kontrakt må ikke bevirke, at der mellem den oprettes et selskab eller en sammenslutning af nogen art.

SEAVER forbeholder sig ret til at overdrage alle eller en del af de rettigheder og forpligtelser, der følger af denne kontrakt, til en virksomhed eller en tredjepart.

GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Denne kontrakt er udelukkende underlagt fransk lovgivning.

Parterne forpligter sig til at søge en mindelig løsning på enhver tvist, der måtte opstå som følge af fortolkningen eller udførelsen af kontrakten. KØBER, hvis han er forbruger i henhold til loven, forpligter sig i tilfælde af en tvist til at indgive en klage direkte og på forhånd til SEAVER.

Hvis parterne ikke opnår en mindelig løsning eller gennem mægling, henhører enhver tvist, der navnlig vedrører indgåelse, gyldighed, fortolkning, fuldbyrdelse eller opsigelse af denne kontrakt og mere generelt det forhold, der binder parterne, under de franske domstoles territorialt kompetente domstoles enekompetence.

Deltag i vores samfund og nyd -15% på din første ordre

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag som gave -15% på dit første køb* samt alle vores seneste nyheder, guider og artikler for bedre at forstå din hest.

*Undtagen SAFEFIT-airbag
Vi har ikke kunnet bekræfte din registrering.
Din tilmelding er bekræftet.
© 2021, SOMMER. Alle rettigheder forbeholdes